กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 

เพื่อพัฒนาคนให้มีคุณภาพ คุณธรรม นำความรู้มาพัฒนาตนเอง ครอบครัว

ส่งเสริมการการเรียนความปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และแหล่งน้ำ

ส่งเสริมการเรียนรู้ การรวมกลุ่มเกษตรกร และพัฒนาเกษตรเชิงคุณภาพ

ปรับปรุงถนนเพื่อใช้ขนส่งทางการเกษตร และการคมนาคม

ส่งเสริมความเข้มแข็งทางสังคม จารีตประเพณีวัฒนธรรม