กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
ขอเร่งรัดการลงทะเบียนเปิดใช้งานระบบ ITAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และข้อมูลของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0804.6/ว1723 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 เม.ย. 2562
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2559 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว17 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 30 เม.ย. 2562
การสำรวจข้อมูลแหล่งน้ำธรรมชาติ (แม่น้ำขนาดเล็ก ลำคลอง ห้วย ลำธาร) ที่เป็นต้นน้ำหรือมีความเหมาะสมที่จะกักเก็บน้ำ และสามารถใช้แรงงานคนจัดทำฝายชะลอน้ำในช่วงก่อนฤดูฝนได้ และแหล่งน้ำที่ อปท. ได้รับการถ่ายโอนที่มีสภาพชำรุดทรุดโทรมไม่สามารถใช้การได้ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว1715 [สิ่งที่ส่งมาด้วย1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย2] 29 เม.ย. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการเงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น ไตรมาสที่ 3 เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/8236 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 เม.ย. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน-มิถุนายน 2562) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/8237 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 เม.ย. 2562
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สน.คท. มท 0808.2/8238-8313 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 เม.ย. 2562
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนเมษายน 2562 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 เม.ย. 2562
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1702 29 เม.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ.2562 และผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอื่น ๆ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1683 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 เม.ย. 2562
ขอเร่งรัดการลงทะเบียนเปิดใช้งานระบบ ITAS ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งนำเข้าข้อมูลผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT) และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0804.6/ว1708 29 เม.ย. 2562
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 3 จำนวน 1 เดือน (เดือนพฤษภาคม 2562) ของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการฯ (ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1703 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 29 เม.ย. 2562
รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยชุมชน "จังหวัดสะอาด" ประจำปี พ.ศ. 2562 และผลการดำเนินงานด้านการจัดการขยะมูลฝอยอื่น ๆ ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.2/ว1683 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 4] 26 เม.ย. 2562
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.7/ว1687 26 เม.ย. 2562
การรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว18 26 เม.ย. 2562
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติการ และพนักงานวิชาการเงินและบัญชี ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กจ. 26 เม.ย. 2562
ประเด็นถาม-ตอบ การจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว1685 26 เม.ย. 2562
ขอแจ้งรายชื่อของข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ที่ได้โอนเงินค่าลงทะเบียนเข้ารับการอบรมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะเชี่ยวชาญ สน.บถ. มท 0809.4/ว1684 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 เม.ย. 2562
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งวดที่ 3 จำนวน 1 เดือน (เดือนพฤษภาคม) ของ 8 จังหวัดในพื้นที่นำร่องตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (ยกเว้นจังหวัดสิงห์บุรี) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว1671 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 26 เม.ย. 2562
เตรียมความพร้อมในการดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว16 25 เม.ย. 2562
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1635 [เอกสารแนบ] 25 เม.ย. 2562
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 836