กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน (มท 0803/ว785) 21 เม.ย. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว787) 21 เม.ย. 2551
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท 0803/ว728) 21 เม.ย. 2551
การกำหนดแบบการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (มท 0803/ว786) 21 เม.ย. 2551
ประมวลมติคณะรัฐมนตรีเรื่องค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (มท 0803/ว739) 21 เม.ย. 2551
มาตรการป้องกันรักษาและฟื้นฟูสภาพป่า (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว817) 21 เม.ย. 2551
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2551 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว821) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 18 เม.ย. 2551
สารนายสมัคร สุนทรเวช นายกรัฐมนตรี เนื่องในโอกาส "วันครอบครัว" วันที่ 14 เมษายน 2551 18 เม.ย. 2551
เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ.) (มท 0808.5/ว807,4406) 17 เม.ย. 2551
การเข้ารับการฝึกอบรมกับหน่วยฝึกอบรมต่าง ๆ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท 0807.2/ว743) 17 เม.ย. 2551
การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว812) 17 เม.ย. 2551
การดำเนินโครงการพัฒนาศักยภาพของหมู่บ้านและชุมชน (SML) ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว811) 17 เม.ย. 2551
รายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าโดยระบบผลิตกระแสไฟฟ้า ด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Home System :SHS)(มท 0891.2/ว809) 17 เม.ย. 2551
ขอเชิญประชุมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (มท 0809.2/2516) 17 เม.ย. 2551
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยแผนที่ภาษีและทะเบียน ทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550 (ด่วนมาก ที่ มท 0808.3/ว808) 17 เม.ย. 2551
การตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ จุดบริการประชาชน (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.5/799,800,801,802) 11 เม.ย. 2551
ขยายเวลาการรับสมัครบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี สาขาการจัดการงานช่างและผังเมือง สาขาการจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสาขาการจัดการการคลัง รุ่นที่ 1 (ด่วนมาก ที่ มท 0807.3/ว797) 11 เม.ย. 2551
ซัก ซ้อมวิธีการตั้งงบประมาณเพื่อให้ทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาการจัดการงาน ช่างและผังเมือง สาขาการจัดการระบบสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม และสาขาการจัดการการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนมาก ที่ มท 0808.2/ว796) 11 เม.ย. 2551
โครงการ สัมมนาเพื่อรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอข้อ บัญญัติท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้อง ถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ..) พ.ศ...(ด่วนมาก ที่ มท 0804.5/ว780) 11 เม.ย. 2551
ประกาศกรม ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงาน เพื่อประเมินแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนิติกร ในระดับ 7ว 11 เม.ย. 2551
<< หน้าแรก...     756      757      758      759     (760)     761      762      763      764     ....หน้าสุดท้าย >> 836