กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผ่นพับ อัคคีภัย -ภัยแล้ง [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 57  
แผ่นพับ สิทธิ คนพิการ [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 39  
แผ่นพับ วัยรุ่น กับเอดส์ [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 49  
 
 
 
 
 
 
การรายงานแผนรณรงค์ \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" ในระบบข้อมูลกลางรณรงค์ \\\"แยกก่อนทิ้ง\\\" ในระบบข้อมูลกลาง อปท. ในระบบ info ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 67 ลว 5 ก.พ. 62 [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 278 
การขับเคลื่อนนโยบายวาระจังหวัด \\\\\\\"พิษณุโลกสะอาด\\\\\\\" ของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 87 ลว 6 ก.พ. 62 [ 6 ก.พ. 2562 ]    อ่าน 256 
การยกเลิิกสำเนาเอกสาร (สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน) ที่ พล 0023.1/ว7374 ลว .28 ธ.ค. 61 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 631 
มาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน(การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว7262 ลว.27 ธ.ค.61 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 465 
การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน \\\"แยกก่อนทิ้ง \\\"จังหวัดพิษณุโลก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 7228 ลว 26 ธ.ค. 61 [ 26 ธ.ค. 2561 ]    อ่าน 763 
บัญชีให้ความเห็นชอบ ก.อบต.พิษณุโลก ในการประชุม ครั้งที่ 3/62 เมื่อวันที่ 22 มี.ค. 2562  [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 22 
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว1946 ลว 21 มี.ค.62  [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 23 
สรุปผลการประชุม ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. ครั้งที่2/2562 เมื่อวันที่ 28 กพ. 62 ลว 21มีค.62 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 68 
สำนักงานที่ดิน จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว172 ลว 21 มี.ค 62 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ ที่ พล 0023.2/ว1933 ลว 20มี.ค62 [ 21 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
สรุปการประชุมเชิงปฏิบัติการโครงการหนึ่งหมู่บ้านหนึ่งกิโลเมตร และสรุปคำถามคำตอบ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว170 ลว 20 มี.ค. 62  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 36 
ยกเว้นการใช้จ่ายเงินสะสมของ อปท. ด่วนที่สุด พล 0023.5/ว1914 ลว 20 มี.ค.62  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
การกำหนดเหตุความจำเป็นอย่างยิ่งกรณีการโอนข้าราชการส่วนท้องถิ่นบรรจุใหม่ ที่ พล 0023.2/ว1897  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 72 
การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและ ศพด. ของ อปท.  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 73 
หลักเกณฑ์ วิธีการและขั้นตอนการบริหารจัดการภารกิจถ่ายโอนด้านแหล่งน้ำ ที่ พล 0023.3/ว1903 ลว 20 มี.ค. 62  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
ขอความอนุเคราะห์สำรวจข้อมูลและพัฒนาระบบบริหารจัดการวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสัตว์  [ 20 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 50 
บัญชีมอบหมายภารกิจพิธีทำน้ำอภิเษกของจังหวัดพิษณุโลก  [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 88 
ขอเชิญร่วมประชุมการเตรียมการจัดทำน้ำอภิเษก เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ของจังหวัดพิษณุโลก  [ 19 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 61 
การเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว1856 ลว 18 มี.ค.62  [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
แนวทางการปฏิบัติในการบริหารงบประมาณประจำปีงบประมาณ 2562 การกระจายอำนาจให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล0023.3/ว1857 ลว 18 มี.ค. 62  [ 18 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 71 
 
การจัดทำหนังสือแหล่งน้ำพระพุทธมนต์ศักดิ์สิทธิ์ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว5737  [ 22 มี.ค. 2562 ]
แจ้งมติคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต.) เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/228 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลเพื่อการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เฉพาะรุ่นที่ 37, 39, 43 และ 45 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1250  [ 22 มี.ค. 2562 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการและอนุกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว1209 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2562) สน.คท. มท 0808.5/ว1275 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว12  [ 22 มี.ค. 2562 ]
รายงานของผู้สอบบัญชีและงบการเงินกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น สำหรับปีสิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560 สน.กบท. มท 0808.5/ว11 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 22 มี.ค. 2562 ]
การตรวจสอบสถานที่กำจัดขยะในพื้นที่ กสล. มท 0820.2/ว1090  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขออนุเคราะห์ข้อมูลการสำรวจประชากรสุนัขและแมวเพื่อจัดทำฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว Rabies One Data (ระบบ Thai Rabies Net) ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1234  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/5579-5615 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการปฏิบัติงานในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2562 สน.คท. มท 0808.4/ว1230 [รายชื่อ]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
โครงการจัดทำยุทธศาสตร์การดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister City) ในระดับจังหวัด กพส. มท 0810.2/ว1070  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขอส่งเอกสารการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่มและสารผสมเพิ่มสำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1216  [ 21 มี.ค. 2562 ]
เชิญประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ศปท.สถ. มท 0817.2/ว1231 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการควบคุมโรคพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและพื้นที่ภูฟ้าพัฒนา จังหวัดน่าน ตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ตามแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ตามพระราชดำริฯ ฉบับที่ 5 พ.ศ.2560-2569 กศ. มท 0816.3/ว1044 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การประชุมชี้แจงและอบรมการใช้ระบบคัดกรองข้อมูลนักเรียนทุนเสมอภาค ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว1199  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1229  [ 21 มี.ค. 2562 ]
การคัดเลือกลูกเสือเนตรนารีที่ได้รับเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 และกำหนดการรับมอบเข็มลูกเสือบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปี 2560 และประจำปี 2561 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว1202  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว1018 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 มี.ค. 2562 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1213  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การดำเนินงานตามมติที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกระทรวงมหาดไทย ครั้งที่ 1/2562 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว1211  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การตรวจติดตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 กยผ. มท 0815.4/ว1210  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ขอให้ไปรายงานตัวเพื่อเข้ารับการจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป กจ. มท 0802.3/ว53  [ 20 มี.ค. 2562 ]
การกำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1201  [ 20 มี.ค. 2562 ]
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ้างลูกจ้างโดยใช้จ่ายจากเงินนอกงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1208  [ 20 มี.ค. 2562 ]
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์จากผ้า

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาโคเนื้อ
 
 
 
 
 
 
 
ตกปลา (15 ม.ค. 2561)    อ่าน 1110  ตอบ 3  
บึงบัว หมู่ที่ 6 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม เปิดให้บริการตกปลา วันศุกร์ที่ 2 ก (8 ม.ค. 2561)    อ่าน 392  ตอบ 0  
เทศบาลสร้างถนนคอนกรีตในที่ดินของเอกชนโดยไม่ได้รับอนุญาต (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 610  ตอบ 3  
 
 
 
 
สถ.จ.พิษณุโลก นักจัดการงานทั่วไป/นักทรัพย์ฯ/นักวิเคราะห์ฯอำเภอเมืองว่างกรุณาแจ้งด้วยค่ะ (22 มี.ค. 2562)    อ่าน 44  ตอบ 1
อบต.ดอนทอง ตอนนี้ใครเป็นนายกอ.บ.ต.หรอครับ (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 22  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก นักทรัพยากรบุคคลหรือนักจัดการงานทั่วไป (21 มี.ค. 2562)    อ่าน 387  ตอบ 4
 
 
อบต.ท้อแท้ วันที่ 22 มี.ค. 62 เวลา 16.40 น. งานป้องกันฯ รับแจ้งเหตุเพลิงไม้กอไผ่ จากประชาชน [ 23 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.วัดโบสถ์ ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้าน [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.วัดโบสถ์ ประกาศราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.วัดโบสถ์ ประกาศ ร่างขอบเขตรายการงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ท้อแท้ วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมทองแท้ 1 ร้อยตรีดำรง ดีอิ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 5 
ทต.บึงระมาณ ประกาศเทศบาลตำบลบึงระมาณ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ประเ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
ทต.วัดโบสถ์ งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และโรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลวัดโบสถ์ ร่วมฝึกป้องกันร [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 14 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศ ร่างประกวดราคาโครงการเช่ารถยนต์บรรทุก (ดีเซล) ขนาด 1 ตัน [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.ท้อแท้ ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) โครงการก [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 4 
อบต.ดงประคำ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลดงประคำ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง(กอง [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.บึงระมาณ ประกาศรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ รถบรรทุกเทท้ายติดตั้งไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
ทต.บางระกำ โครงการปัจฉิมนิเทศนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลบางระกำ ปีการศึกษา 2561 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 6 
อบต.วังทอง โครงการก้าวแรกสู่ความสำเร็จและมอบวุฒิบัตรแก่บัณฑิตน้อย ประจำปี ๒๕๖๒ [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 8 
ทต.บางระกำ กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ เทศบาลตำบลบางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (เมื่อวันที่ 2 [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
ทต.บางระกำ จัดเตรียมน้ำดื่มบริการประชาชน ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองกล่ำ (เมื่อวันที่ 20 มีนาคม [ 22 มี.ค. 2562 ]    อ่าน 7 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านอยากให้ ทต.สนามคลี ช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  คมนาคม
  การประปา
  อาชีพ
  การศึกษา