หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
แผ่นพับ อัคคีภัย -ภัยแล้ง [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 105  
แผ่นพับ สิทธิ คนพิการ [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 72  
แผ่นพับ วัยรุ่น กับเอดส์ [ 13 พ.ย. 2561 ]  อ่าน : 91  
 
 
 
 
 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการระบบศูนย์บริการข้อมูลบุคลากรแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ. 2562 [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 14 
ยกเลิกโครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาและออกแบบก่อสร้างแหล่งน้ำขนาดเล็ก ที่ พล 0023.3/ว 528 ลว 20 มิ.ย. 62 [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 19 
สำรวจข้อมูลการจัดการศึกษาของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลักสูตรพัฒนาผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 526 ลว 17 มิ.ย. 62 [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 51 
ขอความร่วมมือดำเนินการสรุปผลการประเมินตนเองระดับสถานศึกษา/ระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ระดับกลุ่มจังหวัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 525 ลว 17 มิ.ย. 62 [ 19 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 67 
พรบ. การพัฒนาเด็กปฐมวัย  [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 73 
ขอเปลี่ยนชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลท้อแท้เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลทองแท้  [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 126 
ซักซ้อมแนวทางการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3807 ลว 18 มิ.ย. 62 [ 18 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 71 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 519 ลว 17 มิ.ย. 62 [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 116 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 5/2562 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2562 ที่ พล 0023.2/ว3744 ลว 17 มิ.ย. 62 [ 17 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 147 
ภารกิจในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว 3704 ลว 13 มิ.ย. 62 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 89 
การขับเคลื่อนการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3718 ลว. 14 มิ.ย.2562 [ 14 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 96 
การจ่ายเงินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3703 ลว 13 มิ.ย. 2562 [ 13 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 91 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโภคค้างชำระ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3666 ลว 12 มิ.ย. 62 [ 12 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 109 
แนวทางการสอบโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียน และเชิญคณะกรรมการประชุม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3667 ลว 12 มิ.ย. 62 [ 12 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 45 
การดำเนินโครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3663 ลว 12 มิ.ย. 62 [ 12 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 100 
การขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมวินัยการออมกับกองทุนกรออมแห่งชาติ (กอช) ที่ พล 0023.3/ว511 ลว 12 มิ.ย. 62 [ 12 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 69 
คู่มือการจัดทำแผนที่แม่บทด้วยโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) คู่มือการจัดการข้อมูลรายละเอียดที่ดิน และแบบสำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 [ 11 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 135 
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบการวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนฯ ที่ พล 0023.3/ว 508 ลว 11 มิ.ย. 62 [ 11 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 72 
มอบหมายภารกิจให้ข้าราชการและบุคลากรในสังกัด สถจ.พิษณุโลก  [ 11 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 176 
รายชื่อบริษัทที่ผ่านการรับรองมาตรฐานวัสดุน้ำยางพาราผสมสารผสมเพิ่ม สำหรับการก่อสร้างถนนดินซีเมนต์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3624 ลว 11 มิ.ย. 62 [ 11 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 46 
 
พระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบิ้ยหวัดบำนาญ (ฉบับที่ 16) พ.ศ. 2562 กค. มท 0803.3/ว2417  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง จริยธรรมและกฎหมายกับผู้ประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชน? รุ่นที่ 1 ปี 2562 กสธ. มท 0819.2/ว2412  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประเมินผลงานข้าราชการหรือพนักงานครูซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะสูงขึ้น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.4/ว2394 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
ร่างประกาศ ก.จ., ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. .... สน.บถ. มท 0809.5/ว269 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 มิ.ย. 2562 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว2391  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.3/ว2155  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติในการเลื่อนเงินเดือนข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/เทศบาล/องค์การบริหารส่วนตำบล สำหรับตำแหน่งในระบบวิทยฐานะ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2347 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การดำเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนมาก กพส. มท 0810.7/ว2381  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผ่านระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต (Web Conference) ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.4/ว2385  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การรายงานการสำรวจสถานภาพและการบริหารจัดการระบบบำบัดน้ำเสียชุมชนขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/ว2380  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การประชุมสัมมนา (การบริหารจัดการน้ำเสีย กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) รุ่นที่ 2 และ 3 ด่วนที่สุด กสว. มท 0820.3/10899 [เอกสารแนบ]  [ 18 มิ.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมการประเมินสมรรถนะนักเรียนมาตรฐานสากล ปี 2564 (PISA 2021) กศ. มท 0816.3/ว2331  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
การสำรวจข้อมูลภารกิจถ่ายโอนที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2361  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ติดตามการจัดทำข้อมูลแหล่งน้ำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และแผนพัฒนาแหล่งน้ำ 5 ปี (พ.ศ.2563-2567) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.8/ว2362  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ขอนำส่งประกาศคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ กพส. มท 0810.4/ว2363  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกจังหวัดประสานสำนักงานจังหวัดเพื่อตรวจสอบความถูกต้องข้อมูลเครื่องหมายราชการของจังหวัดและคำอธิบายเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง ศส. มท 0806.2/ว45  [ 17 มิ.ย. 2562 ]
การจัดทำทะเบียนสัตว์และแบบรูปรายการก่อสร้างสถานสงเคราะห์สัตว์ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดสวัสดิภาพสัตว์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.2/ว 2245 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคมือ/เท้า/ปาก/ในช่วงก่อนฤดูกาลระบาด กศ. มท 0816.5/ว2281  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้แทนนักเรียนไทยไปแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปีการศึกษา พ.ศ. 2562 กศ. มท 0816.3/ว2320  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการอบรมหลักสูตร ?การเสริมสร้างสมรรถนะนักบริหารยุทธศาสตร์มืออาชีพ : การประชุมเชิงปฏิบัติการเมืองอัจฉฉริยะ? (Empowering Strategy Professionals (S-Pro) : Smart City Workshop) กพส. มท 0810.3/ว2386  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
โครงการเสริมสร้างความรู้เพื่อผู้นำเยาวชน ประจำปี 2562 สาขานโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.2/ว2345  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ 2562กส์ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2333 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามการพัฒนาการบริหารจัดการด้านอาหารและโภชนาการในโรงเรียน ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว2334  [ 14 มิ.ย. 2562 ]
ขอความร่วมมือดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อป้องกันโรคติดต่อนําโดยยุงลาย ด่วนที่สุด กสธ. มท 0819.3/ว2321 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้อถิ่นให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นในสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. 2562 สน.บถ. มท 0809.2/ว67 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 13 มิ.ย. 2562 ]
 
 
 
 
 

ผลิตภัณฑ์จากผ้า

ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาโคเนื้อ
 
 
 
 
 
 
 
ตกปลา (15 ม.ค. 2561)    อ่าน 1202  ตอบ 3  
บึงบัว หมู่ที่ 6 ตำบลสนามคลี อำเภอบางกระทุ่ม เปิดให้บริการตกปลา วันศุกร์ที่ 2 ก (8 ม.ค. 2561)    อ่าน 502  ตอบ 0  
เทศบาลสร้างถนนคอนกรีตในที่ดินของเอกชนโดยไม่ได้รับอนุญาต (29 มี.ค. 2560)    อ่าน 674  ตอบ 3  
 
 
 
 
อบต.วังน้ำคู้ แหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่มีอะไรบ้างครับ (20 มิ.ย. 2562)    อ่าน 143  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก ผู้อำนวยการกองคลังที่ไหนว่างบ้างคะ (20 มิ.ย. 2562)    อ่าน 53  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก อยากย้ายกลับบ้าน (20 มิ.ย. 2562)    อ่าน 27  ตอบ 0
 
 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ออกพื้นที่ แจกน้ำอุปโภค บริโภค หมู่ 1 บ้านหนองไม้ยางดำ [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 15 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก โครงการการบริหารงานอย่างมีส่วนร่วม ( Smart Bannoi ) [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 16 
อบต.แม่ระกา คู่มือ57 การขออนุญาตฆ่าสัตว์ ในโรงฆ่าสัตว์ [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ระกา คู่มือ69 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.แม่ระกา คู่มือ68 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ระกา คู่มือ67 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ระกา คู่มือ66 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยติดเชื้อ [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ระกา คู่มือ65 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยติดเชื้อ [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ระกา คู่มือ64 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดมูลฝอยทั่วไป [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ระกา คู่มือ63 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูล [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ระกา คู่มือ62 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ระกา คู่มือ61 การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ระกา คู่มือ60 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนมูลฝอยทั่วไป [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ระกา คู่มือ59 การขอใบอนุญาตประกอบกิจการรับทำการเก็บและขนสิ่งปฏิกูล [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
อบต.แม่ระกา คู่มือ58 การขออนุญาตจำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเอง [ 20 มิ.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ท่านอยากให้ ทต.สนามคลี ช่วยพัฒนาส่วนไหนมากที่สุด
  ไฟฟ้า
  คมนาคม
  การประปา
  อาชีพ
  การศึกษา