กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ"โครงการขยายผลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่มีการบูรณาการแผนชุมชนสู่แผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ พล 0037.3/ว 3038 ลว. 29 พ.ค.55 [ 29 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 660 
 
จัดส่งรายงานการนำส่งเงินเข้าบัญชีฝากธนาคารของ อปท. ที่ พล 0037.5/ว 204 ลว. 29 พ.ค. 55 [ 29 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 760 
 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะ ประจำปี งปม. 2555 งวดที่ 2 ที่ พล 0037.5/ว 203 ลว. 29 พ.ค. 55 [ 29 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1204 
 
การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภา อบจ.พล. [ 29 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1245 
 
ขอความร่วมมือช่วยเหลือเกษตรกร เนื่องจากปัญหาราคาสับปะรดตกต่ำ ด่วนมาก ที่ พล 0037.3/ว 201 ลว. 28 พ.ค. 55 [ 28 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 651 
 
การสรรหาและการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน แทนตำแหน่งที่ว่าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 200 ลว. 28 พ.ค. 55 [ 28 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 536 
 
การจัดสรรประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่ พล 0037.3/ว 2998 ลว. 25 พ.ค. 55 [ 25 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1673 
 
การเตรียมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา วันสำคัญสากลของโลกในส่วนภูมิภาคประจำปี 2555 ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.3/ว 199 ลว. 25 พ.ค.55 [ 25 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 650 
 
แจ้งประเด็นชี้แจงเพิ่มเติมเพื่อความชัดเจนในการตรวจประเมินของ (Core team) ตามความเห็นของคณะทำงาน (Core team) ระหว่างการปะชุมชี้แจงตามภูมิภาคต่าง ๆ ที่ พล 0037.3/2.198 ลว 24 พฤษภาคม 2555  [ 25 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 1625 
 
โครงการป้องกันแก้ไขปัญหาผลไม้ภาคตะวันออก ปี 2555 ที่ พล 0037.3/ว197 [ 24 พ.ค. 2555 ]    อ่าน 636 
 
<< หน้าแรก...     654      655      656      657     (658)     659      660      661      662     ....หน้าสุดท้าย >> 771