กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
การสำรวจข้อมูลรายได้ของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว2794 ลว 30 เม.ย. 62  [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 160 
 
ประชาสัมพันธ์และเชิญชวนผู้นำและสมาชิกชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเเข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรมและเผยแพร่ความรู้ฯ ที่ พล 0023.3/ว 307 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 108 
 
การใช้อำนาจหน้าที่ของกรมปศุสัตว์และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดการปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2815 ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 83 
 
สนง.ที่ดินจัดสรรรายได้ให้กับ อปท.  [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 179 
 
สนง.สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก จัดสรรรายได้ให้กับ อปท. ประจำเดือน มี.ค. 2562  [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 157 
 
การโอนภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ ให้แก่ อปท. พ.ศ. 2562 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 155 
 
โครงการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. MDS ที่ พล 0023.3/ว2811 ลว 1 พ.ค. 62 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาทักษะใช้งานโปรแกรมระบบแนะนำสำหรับอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียนอันโนมัติ ที่ พล 0023.3/ว 2812 ลว 1 พ.ค. 62 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 82 
 
ประชาสัมพันธ์การรับเป็นเจ้าภาพดำเนินโครงการจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ที่ พล 0023.3/ว 2813 ลว 1 พ.ค. 62 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 37 
 
การกำหนดเลขที่ตำแหน่งของข้าราชการครู/พนักงานครูในสถานศึกษาและ ศพด. ของ อปท. ที่ พล 0023.2/ว2793 ลว 30 เม.ย. 62 [ 1 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 90 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 771