กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
ITA
LPA
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ . จัดสรรรายได้ ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะ ที่ พล 0023.5/ว2979 ลว 13 พ.ค. 62  [ 13 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 105 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การให้บริการขอหนังสืออนุญาตให้บุคคลประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ที่ พล 0023.2/ว2976  [ 13 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 44 
 
ส่วรายงานการประชุม ก.อบต.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 25 เม.ย. 62 ที่ พล 0023.2/ว2971 ลว 13 พ.ค. 62 [ 13 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 158 
 
ขอการสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่กองช่างของเทศบาลเมือง เทศบาลตำบล อบจ. และ อบต. เข้าอบรม เตรียมความพร้อมเพื่อขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมระดับภาคีวิศวกรพิเศษ และสามัญวิศวกร  [ 13 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 79 
 
ขอหารือกรณีเทศบาลนครลำปางเรียกเก็บค่าเช่าช่องจำหน่ายตั๋วโดยสารภายในอาคารสถานีขนส่งผู้โดยสาร ที่พล 0023.4/ว2960 ลว 10 พ.ค.62  [ 10 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
 
การประชุมเพื่อรับรองการประเมินผลการควบคุมภายในของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว450 ลว 10 พ.ค. 62  [ 10 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 135 
 
ชอความร่วมมือดำเนินการรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องและประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความเห็นและข้อเสนอแนะประกอบการจัดทำร่างกฎกระทรวง  [ 10 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 54 
 
ประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมัครเป็นสมาชิกการฌาปณกิจสงเคราะห์ข้าราชการและบุคลากรท้องถิ่น  [ 8 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 112 
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากรไตรมาส ที่ 3  [ 8 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 90 
 
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ตามโครงการการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. LPA ปี 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2937 ลว 8 พ.ค. 62 [ 8 พ.ค. 2562 ]    อ่าน 231 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 771