กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 


จรัญ แสงปรางค์
นายกเทศมนตรี
 


สุทัศน์ จันทร์ดิษฐ์
รองนายกเทศมนตรี


พัฒน์รมน เพ็ชรพลอย
รองนายกเทศมนตรี
 


โชติ ศรีเรือง
เลขานุการนายกเทศมนตรี