กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
ฝากถึงเจ้าพนักงานพัสดุ
 

มลฤดี
ตรวจสอบพัสดุประจำปี 2552  เสร็จรึยัง
ตอบด้วยนะ....

เขียนโดย   คุณ เจ้าพนักงานพัสดุจ๊ะ

วันที่ 12 ต.ค. 2552 เวลา 15.57 น. [ IP : 118.172.219.225 ]  
 

     ขอเชิญร่วมสมัครโครงการ
     ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยมหาลัยจุฬาลงกรราชวิทยาลัย ได้จัดทำโครงการหลักสูตรการบังคับใช้กฎหมายการสาธารณสุขสำหรับ อปท  อย่างมีประสิทธิภาพ รุ่นที่ 8วันที่ 24-25 ธันวาคม  2559  และทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการเรื่อง วิธีจัดทำโครงการหลักสูตรการบังคับใช้กฎหมายสาธารณสุขสำหรับ อปท อย่างมีประสิทธิภาพ  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องงถิ่นจำเป็นต้องดำเนินการดูแลด้านสาธารณสุข และสิ่งแวดล้อมอำนาจหน้าที่ใน พรบ งาน สาธารสุข พ.ศ.2535 ข้อกำหนดและแนวทางการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องจำนวนมาก  * * * กทั้งยังมีการเพิ่มเติมกฎกระทรวงประกาศกระทรวง และคำเสนอแนะต่างๆ ทำให้ยุ่งยากต่อการนำข้อกระทรวงไปบังคับใช้ในทางปฏิบัติให้ถูกต้อง การบังคับใช้ในข้อบัญญัติ เทศบัญญัติ ว่าด้วยเรื่องกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ การสั่งปิดกิจการ การชำระค่าปรับ การดำเนินคดีอาญา แนวทางการพิจารณาอนุญาต แนวทางการตรวจแนะนำการออกคำสั่งทางปกครองได้อย่างถูกต้อง การออกคำสั่งระงับเหตุรำคาญ การแก้ปัญหาด้วยอนามัยสิ่งแวดล้อมในทิ้งถิ่น กฎหมายการสาธารณสุขกับการจัดการเหตุรำคาญ และแนวทางตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุรำคาญ  ซึ่งบรรยายโดยอาจารย์กานต์ เจิมพวงผล และอาจารย์กิริณี จาระนุ่น  ค่าลงทะเบียนท่านละ 4900 บาท ท้องถิ่นใดสนใจโครงการสามารถเมล์ขอรายละเ * * * ยดได้ที่ mahacla@outlook.com ค่ะ        
                  

เขียนโดย   คุณ มจร

วันที่ 14 ธ.ค. 2559 เวลา 09.30 น. [ IP : 113.53.123.78 ]  
 

    ขอเชิญร่วมสมัครโครงการ
     ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดทำโครงการหลักสูตรศักยภาพการจัดทำควบคุมภายในของสตง.(แบบใหม่) และแนวทางการตรวจสอบข้อผิดพลาดของสตง. รุ่นที่ 6 วันที่ 17-18 ธันวาคม  2559  และทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการเรื่อง วิธีจัดทำโครงการพัฒนาศักยภาพการจัดทำความคุมภายในของสตง.(แบบใหม่) และแนวทางการตรวจสอบข้อผิดพลาดของสตง. ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งกำชับให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งต้องจัดวางระบบการควบคุมภายในตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ.2555 โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นติดตามประเมินผลการควบคุมภายในตามระเบียบข้อ 6 ให้เสร็จสิ้น แล้วรายงานผลต่อคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดิน และผู้กำกับดูแลอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเก้าสิบวัน นับจากวันสิ้นปีงบประมาณ (31 ธันวาคม ของทุกปี) นั้นกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือที่ มท๐๘๐๕/ว ๓๓๙๕ ลงวันที่ 21 สิงหาคม ๒๕๕๖ เรื่องการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายในขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีแนวทางในการปฏิบัติเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับส่วนราชการอื่น จึงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำรูปแบบรายงานตามหนังสือแนวทางฉบับใหม่ของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ซึ่งบรรยายโดยวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนี้โดยเฉพาะ  ค่าลงทะเบียนท่านละ 4900 บาท ท้องถิ่นใดสนใจโครงการสามารถเมล์ขอรายละเ * * * ยดได้ที่ hmansc@gmail.com  ค่ะ        
                    

เขียนโดย   คุณ มสธ.ท้องถิ่น

วันที่ 14 ธ.ค. 2559 เวลา 09.31 น. [ IP : 113.53.123.78 ]  
 

        ขอเชิญร่วมสมัครโครงการ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการมหาวิทยาลัยมหาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ได้จัดทำโครงการ การพัฒนาศักยภาพงานสภาท้องถิ่น แนวทางการควบรวมท้องถิ่น และรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการปฏิรูปภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด รุ่นที่ 6 วันที่ 17-18 ธันวาคม  2559  และทางมหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการเรื่อง วิธีจัดทำโครงการการพัฒนาศักยภาพงานสภาท้องถิ่น แนวทางการควบรวมท้องถิ่น และรูปแบบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามแนวทางการปฏิรูปภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับล่าสุด  การบริหารงานท้องถิ่นในปัจจุบันมีกฎระเบียบข้อต่างๆ เกิดขึ้นมากมายจนให้การบริหารงานและการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารหรือสมาชิกสภาเป็นไปด้วยความยากลำบากเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาท้องถิ่นเป็นอย่างมากหลายท้องถิ่นอยากจะทำงานเป็นสุขคิดสร้างมาตรการแบบใหม่ให้เกิดกับท้องถิ่นแต่ก็ต้องโดนท้วงติงเรียงคืนจาก สตง. อยากจะพัฒนาถิ่นอยากจะช่วยเหลือพี่น้องประชาชน ก็ตั้งกฎระเบียบต่างๆ มากมายจะทำอย่างไรที่จะให้ถูกทั้งระเบียบกฎหมาย และสามารถดูแลประชาชนให้พอใจได้  ซึ่งบรรยายโดยวิทยากรจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่มีความเชี่ยวชาญด้านกฎหมายระเบียบของท้องถิ่น  ค่าลงทะเบียนท่านละ 4900 บาท ท้องถิ่นใดสนใจโครงการสามารถเมล์ขอรายละเ * * * ยดได้ที่ hmansc@gmail.com ค่ะ        

                

เขียนโดย   คุณ มสธ.ท้องถิ่น

วันที่ 14 ธ.ค. 2559 เวลา 09.33 น. [ IP : 113.53.123.78 ]  
 
     
: รายละเอียด  
 
: แนบไฟล์  
      ขนาดไฟล์ไม่เกิน 2 MB
 
: ชื่อผู้เขียน  
 
 
  กรุณาติ๊กถูก ที่ช่องด้านบนค่ะ
 
 
 
 
  (1)