กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 


เฉลิม ประสงค์ทรัพย์
ปลัดเทศบาลตำบลสนามคลี
 
 


สุชาติ จินตนาการวิไล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


ธัญญา ธารินันท์ชานนท์
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ


นิติธร โชคโภคาสถาพร
นักทรัพยากรบุุคคลปฏิบัติการ


เจียรณัย ยิ้มละมัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


วัลยา ปิ่นแก้ว
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ


ธีรฉัตร ไชยวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


ประไพ พัฒยม
ครู