กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 


ชลอ รอดเมือง
ผู้อำนวยการกองคลัง
รักษาราชการแทนปลัดเทศบาล
 
 


สุชาติ จินตนาการวิไล
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล


ธัญญา ชารินันท์ชานนท์
นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ


นิติธร โชคโภคาสถาพร
นักทรัพยากรบุุคคลปฏิบัติการ


เจียรณัย ยิ้มละมัย
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ


ประไพ พัฒยม
ครู


ธีรฉัตร ไชยวงศ์
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน


สีทอง วิวัฒน์ธนาฒย์
ผู้ช่วยเเจ้าพนักงานธุรการ