กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
ตำบลสนามคลี เป็นสังคมแบบชนบทโดยทั่วไป ลักษณะการตั้งถิ่นฐานของราษฎรมีพื้นฐานมาจากอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งตั้งอยู่บนพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรดินและทรัพยากรแหล่งน้ำ คือ แม่น้ำน่าน ชาวตำบลสนามคลี สามารถทำอาชีพการเกษตรได้ตลอดทั้งปี จึงเกิดเป็นเศรษฐกิจพอเพียง ปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเอง มีความเอื่อเฟื้อและมีน้ำใจต่อกัน
 
ประชากรนับถือศาสนาพุทธ มีวัด จำนวน 2 แห่ง คือ

วัดสนามคลีตะวันตก ตั้งอยู่หมู่ที่1 บ้านสนามคลี

วัดสนามคลีตะวันออก ตั้งอยู่หมู่ที่2 บ้านสนามคลี
 
 
การศึกษา มีรายละเอียดดังนี้
 
โรงเรียนระดับประถมศึกษา จำนวน 2 แห่ง
 
โรงเรียนระดับมัธยมศึกษา (โรงเรียนขยายโอกาส) จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) ประจำตำบล จำนวน 1 แห่ง
 
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและปฐมวัย จำนวน 1 แห่ง
 
 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่หมู่ที่ 5 บ้านสนามคลี

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100
 

หน่วยบริการประชาชน จำนวน 2 แห่ง


สมาชิก อปพร. จำนวน 87 คน
 
 
ในเขตตำบลสนามคลีมีการจัดประเพณี วัฒนธรรม ตามแบบภาคกลาง ซึ่งมีประเพณีที่สำคัญ ดังนี้

ประเพณีวันขึ้นปีใหม่

ประเพณีสงกรานต์ วันที่ 13 – 15 เมษายน ของทุกปี มีการจัดกิจกรรม รดน้ำดำหัวผู้สูงอายุ และ
ผู้ที่เคารพนับถือ

ประเพณีวันเข้าพรรษา มีการถวายเทียนเข้าพรรษาตามวัดต่างๆ

ประเพณีวันออกพรรษา ประมาณเดือนตุลาคมของทุกปี มีการจัดกิจกรรม ตักบาตรเทโว

ประเพณีลอยกระทง ประมาณเดือน พฤศจิกายน ของทุกปี