กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2562 (ต่อ) [ 28 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 5  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณราย่จ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 26 ก.ย. 2561 ]  อ่าน : 9  
 
คู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปี 2561 [ 2 เม.ย. 2561 ]  อ่าน : 31  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 29 ก.ย. 2560 ]  อ่าน : 77  
 
ประกาศ เทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง การรายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ [ 6 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 69  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ตามคำแถลงนโยบาย ต่อสภาเทศบาลตำบลสนามคลีประจำปี ๒๕๕๙ [ 6 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 79  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง ประกาศใช้แผนการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ [ 6 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 66  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลสนามคลี (ต่อ) [ 6 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 100  
 
ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561 – 2564) ของเทศบาลตำบลสนามคลี [ 6 ม.ค. 2560 ]  อ่าน : 66  
 
เทศบัญญัติ เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ [ 15 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 87  
 
รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี ๒๕๕๙ [ 2 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 68  
 
รายงานประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๕๙ [ 2 พ.ย. 2559 ]  อ่าน : 68  
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 6