กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
การฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชน (บรอ.) รุ่นที่ 6 กจ. มท 0802.4/ว3123 4 ต.ค. 2561
การจัดการฝึกอบรมหลักสูตรพัฒนานักบริหาร (Executive Development Program) รุ่นที่ 15 กจ. มท 0802.4/ว3124 4 ต.ค. 2561
ประชาสัมพันธ์สาระสำคัญของร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... กต. มท 0818.3/ว3130 4 ต.ค. 2561
หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3129 3 ต.ค. 2561
ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3122 3 ต.ค. 2561
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3120 [เอกสารแนบ] 3 ต.ค. 2561
การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป กค. มท 0803.3/ว3121 3 ต.ค. 2561
การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบจ่ายตรง ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3111 2 ต.ค. 2561
ขอความอนุเคราะห์อำนวยความสะดวกแก่มูลนิธิไทยยั่งยืน กศ. มท 0816.1/ว3088 2 ต.ค. 2561
การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจ่ายข่าวหมุ่บ้าน/ชุมชน ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว5562 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2,3] 2 ต.ค. 2561
การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว3073 [แบบรายงานฯ] 1 ต.ค. 2561
การสำรวจความต้องการเครื่องอ่านบัตรประจำตัวประชาชนของ อปท. ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3091 1 ต.ค. 2561
แจ้งซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) กยผ. มท 0815.4/ว3090 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 1 ต.ค. 2561
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3074 1 ต.ค. 2561
โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับบุคลากรในสังกัดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผ่านระบบ Web Conference ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว3095 1 ต.ค. 2561
การติดตามแบบรายงานประมาณการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (เงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) สน.บถ. มท 0809.4/ว3098 1 ต.ค. 2561
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.3/ว3056 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 1 ต.ค. 2561
จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ กพส. มท 0810.5/ว3039 28 ก.ย. 2561
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายระยะเวลาเบิกจ่ายเงิน ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว3070 28 ก.ย. 2561
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม ครั้งที่ 3 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/13816 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 28 ก.ย. 2561
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 785