กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
เรียนเชิญเข้าประชุมหารือความร่วมมือ ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว36 [แบบตอบรับ] [บัญชีรายชื่อ อปท.] [บัญชีรายชื่อจังหวัด] 4 ม.ค. 2562
หลักเกณฑ์และวิธีการยื่นคำขอตั้งงบประมาณรายจ่ายของหน่วยรับงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว4 [แบบคำขอ] [แบบเงินนอกงบประมาณ] 4 ม.ค. 2562
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบลงทุน (กรม) ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด กยผ. มท 0815.3/ว25 [แบบรายงานฯ] 4 ม.ค. 2562
ประเด็นคำถามและข้อเสนอแนะการก่อสร้างถนนพาราดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว33 [เอกสารแนบ] 4 ม.ค. 2562
แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Moral Development School) กศ. มท 0816.3/ว27 4 ม.ค. 2562
แบบแจ้งความประสงค์เข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการจัดทำมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการเขียนรายงานการประเมินตนเองตามรูปแบบแนวทางการประเมินแนวใหม่ กศ. มท 0816.3/ว26 4 ม.ค. 2562
การถ่ายโอนภารกิจโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล (รพ.สต.) ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กพส. มท 0810.8/ว12 4 ม.ค. 2562
แผนปฏิบัติการจัดการขยะมูลฝอยขุมชน (จังหวัดสะอาด) ประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว7725 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [แผนปฏิบัติการฯ] 4 ม.ค. 2562
การประชุมระดับชาติ เรื่อง สุขภาวะทางเพศ ครั้งที่ 3 ในประเด็น (การตั้งครรภ์ในวัยรุ่น : จากยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ) กพส. มท 0810.5/ว09 4 ม.ค. 2562
การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ กพส. มท 0810.6/29 [แบบรายงานที่ 1] [แบบรายงานที่ 2-3] 4 ม.ค. 2562
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว18 3 ม.ค. 2562
การตรวจสอบข้อมูลจำนวนนักเรียนในโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเด็กเล็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว17 3 ม.ค. 2562
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติสำหรับงานถนนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4276 3 ม.ค. 2562
การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือฯ สน.คท. มท 0808.2/ว4277 3 ม.ค. 2562
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย ดินถล่ม และคลื่นลมแรง พายุโซนร้อน ปาบึก (PABUK) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว15 3 ม.ค. 2562
แจ้งให้จังหวัดตรวจติดตามเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) สน.คท. มท 0809.3/ว1 3 ม.ค. 2562
แจ้งการโอนเงินรายได้ส่วนท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว4291 3 ม.ค. 2562
ขอเชิญร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อประชาสัมพันธ์ชี้แจงโครงการ 1 หมู่บ้าน 1 กิโลเมตร ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.4/ว14 3 ม.ค. 2562
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุงรอบเดือนเมษายน 2560 สน.บถ. มท 0809.4/ว57 3 ม.ค. 2562
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่น) ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว13 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] 3 ม.ค. 2562
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 807