กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
ขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการติดตามผลการดำเนินโครงการก่อสร้างปะปาหมู่บ้าน ที่ พล 0037.3/ว 665 ลว 16 พ.ย. 52 [ 16 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 773 
 
แจ้งแนวทางทางการรายงาน ที่ พล 0037.3/ว 664 ลว 16 พ.ย. 52 [ 16 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1094 
 
ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่พล 0037.3/ ว 661 ลว 16 พ.ย. 52 [ 16 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 2323 
 
" พิษณุโลกเมืองใช้ประโยชน์จากขยะ " ที่ พล0037.3 / ว 622 ลว 16 พ.ย. 52 [ 16 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1177 
 
การขับเคลื่อนการดำเนินงานของคณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.) ตามมติคณะรัฐมนตรี ที่พล 0037.3/ ว 5507 ลว 13 พ.ย. 52 [ 13 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1566 
 
ขอส่งปฎิทินการปฎิบัติงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารการจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปี 2553 พล 0037.3/ ว 658 ลว 13 พ.ย. 52 [ 13 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 937 
 
แจ้งอปท.บันทึกแบบรายงานการตรวจสอบการดำเนินงานโครงการเร่งรัดขยายบริการไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ฯ  [ 13 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 834 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด พล 0037.3 / ว 5682 ลว 12 พ.ย. 52 [ 13 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 985 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด พล 0037.3 / ว 5682 ลว 12 พ.ย. 52 [ 13 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1667 
 
การประกาศกำหนดหลักเกณฑ์การจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นรางวัลสำหรับ อปท. ที่มีการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปี 52  [ 13 พ.ย. 2552 ]    อ่าน 1674 
 
<< หน้าแรก...     654      655      656      657     (658)     659      660