กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
การช่วยเหลือผู้ประสบภัยหลังน้ำลด และการเตรียมการช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบภัยต่าง ๆ ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว ๕๘๒๐ ลว ๑๔ ต.ค. ๕๔ [ 14 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 693 
 
การผลิตเสื้อตราสัญลักษณ์ฯ เพื่อเป็นรายได้เข้ากองทุนสวัสดิการ สถ. ที่ มท 0802.2/ว 108 ลว. 30 ก.ย. 54 [ 12 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1230 
 
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ด่วนที่สุดที่ พล 0037.3/ว5803 ลว. 12 ต.ค. 2554 [ 12 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 644 
 
ขอเชิญผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ประชุมข้อราชการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.4/811 ลว. 12 ต.ค. 54 [ 12 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 808 
 
ขอเชิญผู้ดำรงตำแหน่งนิติกร ประชุมข้อราชการ ด่วนที่สุด ที่ พล 0037.4/811 ลว. 12 ต.ค. 54 [ 12 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 601 
 
แต่งตั้งคณะทำงานติดตามกำกับดูแลการรับจำนำระดับอำเภอ ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๔๓๔ ลว๑๑ ต.ค. ๕๔ [ 12 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 742 
 
ได้จัดสรรงบประมาณให้กับสนง. อปท.ทุกแห่ง เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการตรวจติดตาม อปท.ในแต่ละพื้นที่ ที่พล๐๐๓๗.๓/ว๔๓๓ ลว๑๑ ต.ค. ๕๔ [ 12 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 954 
 
แนวทางเร่งรัดการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 ด่วนท [ 11 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 896 
 
ได้ขอความร่วมมือในการประสานงานและเร่งรัดให้ อปท.ดำเนินการประเมินเป้าหมายมาตรฐานการบริการสาธารณะของ อปท. ที่พล ๐๐๓๗.๓/ว.๔๓๐ ลว ๑๑ ต.ค. ๕๔  [ 11 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 733 
 
วาระการประชุมท้องถิ่นอำเภอ และหัวหน้ากลุ่มงาน สถจ.พล. ครั้งที่ 9/2554 วันที่ 10 ตุลาคม 2554 [ 11 ต.ค. 2554 ]    อ่าน 1094 
 
<< หน้าแรก...     654      655      656      657     (658)     659      660      661      662     ....หน้าสุดท้าย >> 727