กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
สำรวจความต้องการในการพัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบจัดการน้ำตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ธนาคารใต้น้ำ) ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้ง ที่ พล 0023.1/ ว235 ลว. 12มิ.ย.2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 52 
 
การซักซ้อมแนวททางปฏิบัติในการนำเรื่องประกาศในราชกิจานุเบกษาของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ ว2949 [ 11 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 109 
 
ประชาสัมพันธ์สอบชิงทุนโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน 1 ปี การศึกษา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 230 ลว 11 มิถุนายน 2561  [ 11 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 41 
 
ขอเชิญบุลากรเข้าร่วมประชุม ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว229 ลว 11 มิ.ย.61  [ 11 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 191 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ประจำเดือน มี.ค.61 ที่ พล 0023.5/ว2732 ลว 30 พ.ค.61  [ 7 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 123 
 
การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 8517 ลว 6 มิ.ย. 61 [ 7 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 81 
 
การายงานพื้นที่เป้าหมาย/แผนดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสาสร้างป่า รักน้ำ ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว2884 ลว.6 มิ.ย. 2561  [ 6 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 209 
 
เร่งรัดการรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งมีอายุครบ 60 ปี บริบูรณ์ ทีทพล 0023.5/ว2109 ลว.27 เม.ย 2561 [ 6 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 84 
 
ขอส่งประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ (ฉบับ ที่ 2) พ.ศ.2560 ลว 6 มิ.ย.61  [ 6 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 110 
 
การซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้บริหารท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 2883 ลว 6 มิ.ย.61  [ 6 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 134 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 660