กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจงการบันทึกข้อมูล ระบบสารสนเทศยาเสพติดจังหวัด NISPA ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 08 ลว 8 ม.ค. 62 [ 9 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
 
การบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง อปท. ที่ พล 0023.3/ว 6 ลว 8 ม.ค.62  [ 8 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
 
การแจ้งกำชับแนวทางการป้องกันเด็กจมน้ำในเด็กปฐมวัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 68 ลว 4 ม.ค. 62 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 63 
 
การจัดตั้งสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน (โรงเรียน) ในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการจัดการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา (อนุบาล) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 67 ลว 4 ม.ค. 62 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 55 
 
การส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ( GPAX) เพื่อประกอบการคัดเลือกฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ 128 ลว 4 ม.ค. 62 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 32 
 
การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียนในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 66 ลว 4 ม.ค. 62 [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 57 
 
ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น พล 0023.4/ว2 ลว 3 ม.ค. 61  [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 70 
 
ขอความร่วมมือสำรวจการจัดตั้งชุมชนภายในเขตเทศบาล ด่วนที่สุด พล 0023.3/ว65 ลว 4 ม.ค.62  [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 66 
 
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินโครงการของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอยให้ประชาชน ประจำปี พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว63 ลว 4 ม.ค.61  [ 4 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 81 
 
แผนป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิษณุโลก \\\"พิษณุโลกโมเดล ห่างไกลยาเสพติด 2562\\\" ที่ พล 0023.4/ว7206 ลวท 26 ธ.ค. 2561 [ 3 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 86 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 727