กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
การรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุของ อปท. ประจำปี งปม. พ.ศ. 2563 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5259 ลว 5 ต.ค. 61 [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 105 
 
การบริหารงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านสาธารณสุข ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5258 ลว 5 ต.ค. 61 [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 66 
 
การเร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการชำระค่าสาธารณูปโรภค้างชำระ ที่ พล 0023.3/ว 5263 ลว 5 ต.ค. 61 [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 64 
 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์กฎหมาย พล 0023.4/ว5268 ลว 5 ต.ค. 61  [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 64 
 
การตรวจสอบการบังคับใช้กฎหมายควบคุมอาคารในเขตเทศบาลและ อบต. ที่ พล 0023.4/ว5265 ลว 5 ต.ค. 61  [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 73 
 
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการควบคุมงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว5270  [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 116 
 
การซักซ้อม แนวทางปฏิบัติการจัดตั้งงบประมาณและการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว5261 ลว 5 ต.ค. 61  [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 115 
 
โครงการฝึกอบรมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ด้านการพัสดุภาครัฐ ฯ ที่ พล 0023.3/ว339 ลว 4 ต.ค.61  [ 4 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 186 
 
ค่าสาธารณูปโภคค้างชำระของ อปท.ในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 107 
 
กำหนดการประชุมพิจารณาโครงการ /กิจกรรมที่ยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ปี 2562 ที่ พล 0023.3/ว333 ลว 28 ก.ย. 61  [ 2 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 175 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 694