กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
การประชุมข้อราชการ ที่ พล 0023.1/267 ลว 7 ส.ค.61  [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 88 
 
ขอความร่วมมือสนับสนุนกิจกรรม "วันงดดื่มสุราแห่งชาติ ประจำปี 2561 " ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4077 ลว 7 ส.ค. 61  [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 74 
 
บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ พล 0023.5/ว264 ลว 6 ส.ค. 2561 [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 49 
 
บัญชีนวัตกรรมไทย ที่ พล 0023.5/ ว 265 ลว 6 ส.ค. 61  [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 40 
 
จัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตรลเียม งวดที่ 3/61 ที่ พล 0023.5/ ว266 ลว 6 ส.ค.61  [ 7 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 90 
 
แนวทางการดำเนินงานตามแผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ ที่ พล 0023.3/ว 4034 ลว 6 ส.ค.61  [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 50 
 
ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสำรวจความพึงพอใจต่อระบบการให้บริการคำปรึกษาทางโทรศัพท์ของ สถ. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว 4056 ลว 6 ส.ค. 61  [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 52 
 
การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของ อปท. พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4026 ลว 6 ส.ค.61  [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 79 
 
โครงการรณรงค์ "อาสาปราบยุงควบคุมโรคไข้เลือดออก" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 4033 ลว 6 ส.ค. 61 [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 80 
 
กฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ที่ พล 0023.3/ว 4037 ลว 6 ส.ค. 61 [ 6 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 82 
 
   1      2      3      4     (5)     6      7      8      9     ....หน้าสุดท้าย >> 677