กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
การบันทึกข้อมูลแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลาง info ที่ พล 0023.3/ว 346 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 43 
 
การสำรวจข้อมูลภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวสถานีสูบน้ำฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 347 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 39 
 
การจัดทำ \\\"การบันทึกท้องถิ่น ประจำปี 2562 \\\" พล 0023. 1 / ว 345 ลว 8 ต.ค.61  [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 42 
 
การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว5316 ลว 8 ต.ค.61  [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 148 
 
กำหนดการประชุมพิจารณาโครงการ/กิจกรรมที่ อบต. ยื่นเสนอขอรับการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.2/ว335 ลว 28 ก.ย. 61  [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 81 
 
โครงการ \\\"มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก\\\" ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 344 ลว 5 ต.ค. 61 [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 79 
 
การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พล 0023.2/ ว5267 ลว 5 ต.ค.61  [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 98 
 
จัดระเบียบการให้อาหารนกในพื้นที่สาธารณะ ที่ พล 0023.3/ว 5271 ลว 5 ต.ค. 61 [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 37 
 
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา (Partnership School Project) ที่ พล 0023.3/ว 5262 ลว 5 ต.ค. 61 [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 34 
 
ประกาศศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี 2560 ที่ พล 0023.3/ว 5264 ลว 5 ต.ค. 61 [ 5 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 694