กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท. ฉบับที่ 4 พ.ศ.2561  [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 84 
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่ม ประจำเดือน ธ.ค.61 ให้แก่ อปท.  [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 128 
 
ส่งรายงานการประชุม ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.2/ว208 ลว 10 ม.ค. 62  [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 257 
 
ประกาศก.อบบต.จังหวัดพิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล ที่ พล 0023.2/ว207 ลว.10มค62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 71 
 
ร่างพระราชกฤษฎีกาให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล0023.3/ว193 ลว. 10 มค.62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 45 
 
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอด เกษตรพอเพียงสู่ท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่พล 0023.3/ว192 ลว.10มค.62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 42 
 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนธรรมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 199 ลว 10 ม.ค. 62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 38 
 
การสำรวจข้อมูลการดำเนินงานตามมาตรการส่งเสริมพัฒนเมืองที่เป็นมิตรกับผู้สูงอายุ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว200 ลว 10 ม.ค. 62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 81 
 
การเตรียมความพร้อมรับเด็กอายุ 3 ปี บริบูรณ์ เข้าสู่สถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 69 ลว 4 ม.ค. 62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 62 
 
การคัดเลือก \\\\\\\"โรงเรียนต้นแบบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมฯ ที่ พล 0023.3/ 459 ลว 10 ม.ค. 62 [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 16 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 727