กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
การสำรวจข้อมุลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน ด่วนมาก ที่ พล0023.2/3038 ลว.14 มิ.ย 2561 [ 14 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 64 
 
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 5/2561 ที่ พล 0023.1/ว3042 ลว 14 มิถุนายน 2561 [ 14 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 94 
 
จัดสรรเงินภาษีที่ดิน ที่พล 0023.5/ว228 ลว. 11 มิ..ย.2561 [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 184 
 
การตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและแนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิตฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2978 ลว 12 มิ.ย. 61 [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 73 
 
ตรวจสอบและติดตามเร่งรัดการชำระหนี้ค่าสาธารณูปโภคของการประปา ที่ พล 0023.3/ว 234 ลว 12 มิ.ย. 61 [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 53 
 
การใช้ที่ราชพัสดุ ที่ พล 0023.3/ว 233 ลว 12 มิ.ย. 61 [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 69 
 
เชิญเข้าร่วมประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 2561 ที่ พล 0023.3/ว 2985 ลว 12 มิ.ย. 61 [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 61 
 
โอนภาษีธุรกิจเฉพาะ งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 งวดที่ 2 พล 0023.5/ว232 ลว 12 มิ.ย.61  [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 146 
 
แจ้งผลการวินิจฉัยของผู้ตรวจการแผ่นดินและคำแนะนำคณะกรรมการสาะารณสุข ที่ พล 0023.4/ว 2981 ลว 12 มิ.ย.61  [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 85 
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว2982-3 ลว 12 มิ.ย.61  [ 12 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 135 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 660