กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
การฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือวิสามัญ ที่ พล 0023.3/ว4181 ลว 10 ส.ค.61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 27 
 
โครงการ ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม ที่ พล 0023.3/ว 4140 ลว 10 ส.ค.61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 56 
 
แจ้งเลขที่เอกสารขายบิลเอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. เดือน ก.ค.61 ที่ พล 0023.5/ว4191 ลว 10 ส.ค.61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 75 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมงานเวทีท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 7 ประจำปี 2561 ที่ พล 0023.1/ว4176 ลว 10 ส.ค.61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
 
การจัดทำหนังสือ "ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนรายงานประชาชน ประจำปี 2561 ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว4178 ลว 10 ส.ค. 61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 50 
 
การป้องกันแก้ไขปัญหาและช่วยเหลือผู้ประสาธารณภัยของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4177 ลว 10 ส.ค.61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 57 
 
การรับฟังความคิดเห็นร่าง พรบ .ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ... ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว268 ลว 8 ส.ค.61  [ 10 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 121 
 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล เพิ่มเติม ที่ พล 0023.2ว4130 ลว 8 ส.ค.61  [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 142 
 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่องหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล ที่ พล 0023.2ว4130 ลว 8 ส.ค.61  [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 106 
 
มติการประชุม ก.ท.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 7/61 เมื่อวันที่ 25 ก.ค.61 ที่ พล 0023.2/ ว4121 ลว 8 ส.ค.61  [ 8 ส.ค. 2561 ]    อ่าน 272 
 
   1      2      3     (4)     5      6      7      8     ....หน้าสุดท้าย >> 677