กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
การรายงานตามมาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว01 ลว 18 มิ.ย. 61 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 89 
 
เร่งรัดการดำเนินงาน "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" ตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ. 2561-2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3074 ลว 15 มิ.ย.61  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 59 
 
ขอเชิญประชุมการจัดการน้ำเสียขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว238 ลว 15 มิ.ย.61  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 69 
 
รายชื่อ อปท.ที่ยังไม่ได้เริ่มลงทะเบียนสายทางบน website ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น พล 0023.3/ว 237 ลว 14 มิ.ย.61  [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 133 
 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนสายวิทยาศาสตร์ ที่ ่พล 0023.3/ว 3062 ลว 14 มิ.ย. 61 [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 44 
 
ผลการสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 3061 ลว 14 มิ.ย. 61 [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 40 
 
การปรับปรุงโครงสร้างเวลาเรียน และการยกเลิกมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดในกลุ่มสาระการเรียนรู้ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3060 ลว 14 มิ.ย. 61 [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 38 
 
มาตรการป้องกันการทุจริตงบประมาณค่าอาหารกลางวันเด็กนักเรียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3059 ลว 14 มิ.ย. 61 [ 15 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 105 
 
ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ (ผู้บริหารท้องถิ่น) ที่ พล 0023.1/ว3016 ลว 13 มิ.ย.61  [ 14 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 67 
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรทางการศึกษา ครูและผู้ดูแลเด็กขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น หลักสูตร เทคนิคการสร้างเสริมสมองในเด็กปฐมวัยด้วยทักษะ EF ด่วนที่สุด ที่พล 0023-3/ว236 ลว. 14 มิ.ย. 2561 [ 14 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 92 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 660