กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ที่ พล 0023.2/ว26 ลว 15 ม.ค. 62  [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 69 
 
การนำส่งรายได้ อปท. ที่ พล0023.5/ว23 ลว 15 ม.ค.62  [ 15 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 83 
 
ประชาสัมพันธ์ประกาศการรับสมัครขอรับทุนการศึกษามูลนิธิสมเด็จพระนเรศวรมหาราชฯ ประจำปีงบประมาณ 2562  [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 34 
 
รายงานการนำส่งรายได้ของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 21 ลว 14 ม.ค. 62  [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 79 
 
การจัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่ให้แก่ อปท. ที่ พล 0023.5/ว20 ลว 14 ม.ค. 62  [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 75 
 
การเตรียมการด้านโครงการอาหารกลางวันนักเรียนก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562  [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 49 
 
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/62 ที่ พล 0023.1/ว270 ลว 14 ม.ค.61  [ 14 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 60 
 
รายงานข้อมูลแหล่งน้ำในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว16 ลว 11 ม.ค.62  [ 11 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 107 
 
ประชาสัมพันธ์เพจ กองการเลือกตั้งท้องถิ่น ที่ พล 0023.4/ว197 ลว 10 ม.ค.61  [ 11 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 51 
 
การดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการของ อปท. พ.ส. 2553 ที่ พล 0023.3/ว202  [ 10 ม.ค. 2562 ]    อ่าน 91 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 727