กิจกรรม
ข่าวสาร
OTOP/ท่องเที่ยว
สนทนา
ติดต่อ
รู้จักตำบล
CONDITION
บุคลากร
STAFF
ข่าวสาร
NEWS
ระเบียบ
LAW
สนทนา
WEBBOARD
ติดต่อ อบต.
CONTACT
 
   
 
 
 
 
 
 
สรุปผลการตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานโครงการร้อยใจรักษ์ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5330 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 54 
 
แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่ อปท. ทีึ่ พล 0023.5/ว5333 ลว 8 ต.ค.61  [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 101 
 
การสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อมและประสงค์จะรับเป็นเจ้าภาพระดับประเทศ/ระดับภาค ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5329 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 39 
 
การบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 งบเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษาของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5328 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 103 
 
การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5327 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 53 
 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5322 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 78 
 
การยกระดับ และการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการพัฒนาตลาดประชารัฐท้องถิ่นสุขใจฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5332 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 28 
 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้าให้ประชาชนทราบอย่างทั้วถึงและต่อเนื่อง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5331 ลว 8 ต.ค. 61 [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 48 
 
การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ด่วนมาก พล 0023.5/ว5318 ลว 8 ต.ค.61  [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 73 
 
การรายงานข้อมูลจำนวนประชากรเพื่อใช้ในการจัดสรรภาษี ด่วนมาก ที่ พล 0023.5/ว5317 8 ต.ค. 61  [ 8 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 58 
 
   1      2     (3)     4      5      6      7     ....หน้าสุดท้าย >> 694